Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület

Get Adobe Flash player

2017.06.23

 

Az előzmények, Golyó tollából:

Fennállásának 36, évfordulóját ünnepelte a soproni Fröccsöntő Sasok. Ebből az alkalomból szakestet tartottak, melyre Egyesületünk is meghívást kapott. A képvileletet Mihalecz József alelnök látta el. Alább Golyó beszámolója a szakestről:

Az Fröccsöntő Sasok 2017. IV. 1-én tartották megérdemlően önnön ünneplő szakestélyüket, melyre Egyesületünket is elvárták. Mivel Egyesületünk tagsága folyamatosan számos őrhelyen teljesít szolgálatot, így egymagamnak kellett társaságunk képviseletét ellátni. Ezt igyekeztem is megtenni, már csak azon díszelemmel is felvértezve, hogy Grácban, teljes pogányságban élő kuruc királynő, nagyon kedves ismerősöm, legmélyebb pogányságával is virágcsokorként díszített mellettem, illetve a szakestély presidiumának asztalát is megvilágította. Tartalmi elemként pedig felszólalásokat is kezdeményeztem, melyek, az amúgy is jó hangulatú összejövetel emelkedő pályáját nem törték meg. Illetve így tűnt.

Mert mikoron második felszólalásommal előre megírt értekezésemet kívántam megosztani a szakestéllyel - oldalamon világító kuruc királynővel - többek kacagó hangja mellett, egy korunkbéli, önmagát erdész firmának nevező személy hangos bekiabálásai okán, a jelenlévők megrökönyödésére, felszólalásomat félbehagyva befejezettnek nyilvánítottam. Már csak a poganyinára való tekintettel is. Az incidenst követően Tímár József a. Csávó, a hangoskodót a szakestélyről kiparancsolta. Már csak ezért sem éreztem kívánatosnak, hogy ott helyben, a szakestély remélhető jó hangulatát megakadályozzam magyarázat-, ill. elégtétel-kéréssel, melyet akár Egyesületünket ért atrocitás ellensúlyaként is kérhettem volna.

Titokban viszont nem tartva a történteket, zászlóőrségünk vezénylő kapitánya, felelőséget érezve egyesületünk élete, tevékenysége, tagsága iránt, teljes körűen kivizsgálta a történteket. Az érintettek alapos meghallgatása alapján nemes társaságunk elleni, ha nem is célirányos, scandalumnak ítélte az ügyet, melyért elégtétel adását indítványozta. Erről kapitány úr részletes írásos tájékoztatást adott minden érintettnek, melyet én most ezért nem ismertetek. Az elégtétel jogosultságát pedig senki nem vonta kétségbe, annak szükségességét mindenki elfogadta.

 

A folyomány:

A további események ismertetése céljából álljon itt a Zászlóőrség vezénylő kapitányának hivatalos levele, melyet a szakest Praesidiumához írt a szakest után:

Tisztelt Praesidium! Legmagasabb Praeses! Kedves Firmatársaink!

Refererálva a. Hordó nagytiszteletű Elnök urammal távbeszélőn megtörtínt igen mélyen szántó, firmákhoz illő diskurziójára, a következőkben lészen szó ama bizonyos Szakesten törtíntekről, ami festumot a mi jó erdővigyázóink csak úgy hínak, hogy Fröccsöntő Sasok Szakest.

Nagy festum ez, nagy esemíny ez önnönmagik, tudniillik ezen jó erdőkerülők, és a mi magunk számára is. Törtínt ez tehát jól ahogy az már lenni szokott, hogy ebben az esztendőben is tik, nagyuraim, szíves invitációtokat felénk eljuttatátok.

Erre megfelelve Fényességes Tekintetű Benke Elnök urunk, ki a bölcsek egyik legbölcsebbike, ki is jelölé, de rögvest, a festumhoz illő delegációt. Ezek valának pedig a József a Mihaleczek nemzetségibül, aki a mi jó egyesülésünk Vice Praesese, akit mink, kik a bányászok meg a fémcsinálók igen ősi mesterségit üzzük, mink csak Golyónak hívunk. A másik pedig jómagam valék, itt címeket tudjátok jól. Jómagam ezen nemes festumon aztán részt venni nem tudtam.

De erről ne többet, vissza a az esemínyhez magához, ugyanis az ezen esztendőben rendezett festumon törtint pedig, hogy horribilis scandallum törte meg eme szíp hagyomány ívit.

Tisztelt Presidium!

E helyt tudatom véletek, hogy a Szent Borbála Akadémiai kör servitium iudicajanak megfelelve, valamint a kör illetőleg zászlóőrség közt érvényben lévő szent contractumnak megfelelve, a zászlóőrség köteles az ily eseteknek megfelelő processiot alkalmazni, és a szükséges investigációt lefolytatni.
Álljék tehát itt ez investigacio documentuma maga bécsatolva, de ide is copírozom, hogy problema ne legyék!
Tisztelettel kéretik, hogy a nagyszerű Praesidium, minekutána ezen documentumot kezihez kapá, annak utána számolt ötödik napon erre választ adjon, még mielőtt az óra a delet elüté, de semmikíppen ne később!

Conclusio de probat: a Szent Borbála Akadémiai kör Zászlóőrsége által lefolytatva

Inspectori:

 • Hartmann Levente a. órás a SzBAK zászlóőrségének Testőr kapitánya
 • Lakatos Csaba a.Tequila SzBAK zászlóőrségének Vezénylő kapitánya

Acciperi:

 • Nagytiszteletű Fröccsöntő Sasok szakest presidiuma Soós Norbert a. Hordó
 • Ács Norbert a. Totálkár
 • Tekintetes Tímár József a. Csávó a Somogyországi Erdőbirtokok fővigyázója
 • Tekintetes Benke Tamás a. Sajtkukac, SzBAK Elnöke
 • Tekintetes Berta József a. Rímbe szedett lélek, SzBAK Alelnöke
 • Tekintetes Mihalecz József a. Golyó SzBAK Alelnöke

Locatio: Sopron, a hűségnek szent városa

Tempus: Az úrnak 2017. esztendejében, Szent György havának 1. napján

Descriptio:

A fent megnevezett helyszínen, midőn kevésbé fényességes tekintetű Mihalecz alelnök urunk a minden bizonyosággal gyönyörűséges szólású beszídjit tartá, egy megtívelyedett Firmatársunk szörnyűséges tettre sarkalotta önönmagit. lnnentül fogva ezt a szemílyt ezen officiális protocollban mink csak mint az renitens egyén titulussal illetjük, őtet magát mink Firmának eztül fogva el nem ismerjük.

Törtínt tehát, hogy ezen renitens szemíly, valamiféle Simándi nevezetű, addig dűtte magába az ott felszolgált jóféle hegy levit, hogy szegíny párának megállot az esze kereki. Ez pedig arra sakallota, hogy csak úgy pofáját nagyra tátván beleordított ennek a szent rendezvínynek az gyönyörűséges aurájába, összehordva ottan rengeteg sok marhaságot és becsmírelve az mink jó Aalelnök urunk szíp beszídjit. Minő gyalázat!

Minekutána az nagy pofáját csak járatván tovább, és semmi praesesi intelemre nem hallgatván, ezen jó erdőóvók egyik legjobbja, a József a Tímárok nemzetsígibül való, kit mink egymás között csak Csávónak hívunk, szóval ez a mi jó barátunk ezt a renitens szemílyt erős szóval és akarattal a helyszínrül kivezeté.

Ennekutána pedig, tehát ezen scandallum után, az mi jó Alelnökünk az ű nagy bölcsessígibe az beszídjit abba hagyván, nem kívánva ezt a horribile dictu scandallumot míg továbra is escalatioba vinni, hogy az szegíny praesidiumot és az ott levő juventust továbbiakban ezen borzalmas situaciótul megkíméltesse.

Az mi jó Alelnök urunk ennekutána locatójába visszatírve nem kis fáradsággal megnyugtatá a vele lívő havasi virágot ki ettül a szőrnyűsigtül igen elhült állapotba kerüle. Hála a magasságos jó istennek, a mi Alelnök urunknak ebben igen nagy tapasztalatja vagyon.

Itten üzenjük ennek a renitens szemílynek,hogy a mi jó Alelnök urunk igen csak erős ego inspectioval bír. Ennek köszönheti, hogy legott az ű megríszegült testibe nem rakott kárt.Mert tudja meg ezen szemíly, hogy a mi nagy jó Alelnök urunk nem valami szivárványos nemzetsígibül való, hanem való bizony ama hős Knézich Károly vitézlő honvéd vezérőrnagy nemzetsígibül, ki annyi gaz labancot levága az mi gyönyörűséges küzdelmünkben a szent szabadságírt 1848-ba. Áldassík az ő neve!

Ebbül kifolyólag mink csak maximalis discretioval kívánnánk jelezni,hogy a mi nagy jó Alelnök urunk oldalát se azír verdesi ezen jó Perutek fíle szablya, amit ő níkünk, a mi, tudniillik a Zászlóőrsíg instruációi által legyártatott, tehát nem azír verdesi, hogy tudhassuk már messzirül, hogy ű gyüvék, hanem azír, mert azt forgatni is bírja jó tudománnyal. Mer az ősök víre az nem szalad ki, az nem vállik vizzé!

Analisatio:

Ezen megríszegült renitens egyínnek a hegy leve hatásán kívül másik baja is kellet, hogy legyen. Minekutána a Zászlóőrség meglehetősen ismeri az léleknek bonyodalmas titkait, megállapítá, hogy itt súlyos sexualis jellegű aversio állt fent amit csak megtetéze, hogy az mi Vice Praesesünk valami szípsíges alpesi virággal jelené meg vala ezen szíp festumon, ezen virtus pedig csak fokozá az ű internális frustracióját. Így törtínt tehát, hogy ennek a megríszegült renitens egyínnek az lelkit elönté az gonosz irigység. Ezek az említett bajok aztán cumulátióba torkolván űmagát eme gaz tettre sarkallották.

Defectum:

A hibának fő oka pedig abban leledzik, hogy a mi junior firmatársaink, ezen nagytiszteletű firfiak, a tisztelt prasidium maga pedig meghőkölvén ezen gyalázatos tettül, cselevési béklyóba kerülének. Ennek pedig az lészen kihatása, hogy sem időben, sem eríllyel az ő jó kezükben levő eszközökkel nem hatnak a situátióra.

Mink azt igenis megértsük, hogy ezen gyalázatos esemíny a tisztalelkű praesidiumot hibernatio állapotába vitte, de ezen factumot azonban szó nélkül nem hagyhassuk. Minekutána ezen renitens egyín arcul köpé mindazt mi nékünk szent és sérthetetlen.

Tudniillik,hogy:

 • A selmeczi tradíciót.
 • A juventus szentségit, az előttük példával való elöljárást. A szakest szent intézményit.
 • A praesidium mindenek felett állóságát.
 • A vendígek tiszteletit.

Röviden szólva Istent, Hazát, Nemzetet, Selmeczet, Szakmát!

Álljék tehát itt a Zászlóőrség resolutiója.

Solutio actum:

Pro uno.
Míg ezen renitens szemíly a mi nagy jó Alelnök urunkat meg nem követé, addig mink hírit fogjuk vinni az ő gyalázatos tettinek mindenüvé a mi nagy familiánk, miszerint bányászok, erdészek, kohászok, gípíszek berkein bévül és kívül. Tenni fogjuk ez mindenütt a világban amerre mink megfordulánk. Vigyázni fogunk arra és efelül a tekintetes presidium biztos lehet, hogy az ű tekintélyükön csorba esni eközben nem fog.

Ezen renitens szemíly pedig, mint az a vadászeb amelyik a vadat nem állván, gazdájára nagy szígyent hozván, űnéki a mi berkeinkben maradása nem lészen mert az balga fejin a szígyen billoga rajta líszen. Amint azonban jó Alelnök urunkat megköveté, véle újból békében fogunk élni és őtet magát firmaként fogjuk tisztelni, a billog fejirül eltűnik.

Pro secundo.
Mink, a Szent Borbála Akadémiai Kör Zászlóőrséginek kapitányai, e helyt kinyilatkoztassuk, hogy míg a fent említett megkövetís meg nem történik, mink ezen renitens szemíllyel egy festumon részt venni nem fogunk és ezt mink a kör elnökséginek, tagságinak is a legszigorúbban megtiltsuk. Tehetjük mink ezt teljes joggal, a mi köztünk lévő contractumnak megfelelvín.

Pro tercio.
Ha valamiféle módon mink azt nem tudnánk jó előre, hogy ezen renitens szemíly meg fog jelleni egy iyen nemes festumon, úgy őtet mink ott felszólítsuk a szabályoknak megfelelvén a megkövetísre, ha ő ezt megtagadja, úgy mink scandallumot szítni nem akarván, a festumról távozunk rendben a regulának megfelelve.

Pro quatro.
Ezen megkövetísre a sörpárbaly amúgy nagyszerű eszköze nem alkalmazható, az eset rendkívüli súlyosságábul kifolyólag.

Pro quintus.
A mi hibernatioba esett nagyszerű presídiumunktul pediglen az kéretik tisztelettel, hogy a mi nagy jó Alelnök urunkat egy szíp iromány formájában kövessik meg, ennekutána pedig az Sopronnak szent fődjin egy estebíd tartassék, ahun is az első kör ser igenis az nagyszerű presidium zsebit terheltesse, a további költsígeket pedig mink idősb firmák fogjuk állani. Ennek organisatiójával megbízzuk a mi nagy jó Alelnök urunkat.

Post scriptum:
Amennyiben a nagytiszteletű praesidium ezen megkövetísit fokozni kívánná, úgy csak bátran hozzon eme esemínyre egy ügyes balekinát, ki szíp kezeivel Alelnök urunknak ama bizonyos Sopronnak hegylevit átadja, avagy más alkalmatos szíp ajándékkal kedveskedik űnéki.

Megjegyzém, hogy a Zászlóőrség tisztelebe tartja de el nem fogadja a. Kontrabasszus firma társunk felink intézett intésit, mi szerint Sopronban nincs balekina, bizony Miskolcon peniglen vala az balekina, és minekután ezen passzus Miskolc territóriumán valétált egyesülés által íródott, így mink továbbra is az balekina megnevezísnél maradánk.

Így szólottunk mink!

Hartmann Levente a. Órás                           Lakatos Csaba a.Tequila

Tribunus Cohortis Vexillum Corporis Custodes    Tribunus Cohortis Vexillum Conductus

Íródván az Szentmártoni hegy aljába, Halom alatt, az úrnak 2017. esztendejiben, ígéret havának 9.napján.

 

Majd ismét Golyó szavaival a további események: 

Így került sor 2017. VI. 23-án, Sopron Gyógygödör egységében a “Scandallum” anulálására, hol megjelent a Fröccsöntő Sasok szakestélyének presidiuma, Soós Norbert, a. Hordó és Ács Norbert, a. Totálkár hallgatók. Részünkről vezénylő kapitány úr és természetesen magam vettem részt a “megkövetés” vacsoráján.

Az erdészek részéről “Bocsánatkérő pohár” kikérésével kezdődött találkozásunk, amelyről kezdettől a végéig elmondható, hogy selmeci szellemben zajlott. Miután a “Bocsánatkérő poharat” a fiatalurak kifizették, részünkről vacsorameghívásban részesültek, amit kénytelen voltam teljes mértékben én állni, az alkalomhoz nem illő ruhaviseletem miatt. Vacsoránkat várva, ital fogyasztásával pedig elemző konzultációnkat is elkezdtük az ominózus esetről.

Fiatal firmatársainknak elmondtuk, hogy a számukra is kellemetlen helyzet feloldásának kulcsa, mint presidiumnak, a kezükben volt, amivel nem éltek. Akár a felszólalás alatt, a szakestélyhez nem illő viselkedés azonnali megszüntetésével, kivezetéssel, vagy a bekövetkezés utáni, mindenkit megnyugtató elégtétel megteremtésével. Részünkről az is elhangzott, hogy tudjuk, mikor jelentősebb korkülönbség mutatkozik firma és firma között, mint jelen esetben is, a fiatalabb tisztelettudása bizony nehéz helyzetet teremt még a selmeci szellem számára is. Mi módon teremtsen illendő harmóniát egy idősebb fejében? Az adott szituáció függvényében akár az is megoldásnak kínálkozik, hogy a presidium egy alkalmas érett firma kezébe adja a lehetőséget, hogy a megoldás kulcsát a zárba helyezze. A problémákat pedig mindig a legrövidebb úton érdemes megoldani, egyrészt a precedens megteremtése okán, másrészt a mielőbbi rövidrezárás miatt, hisz a konfliktus konfliktust szül, nyúlik mint a rétestészta. Példának hoztuk fel Egyesületünk soproni rendezvényének szakestélyén történteket, a miskolci valetálok pénztárosával. Igaz, ott az idősebb tette helyére a dolgokat a fiatalabbal szemben – de frappánsan!

Mire pedig ételeinket elfogyasztottuk, bölcsességeinket elmondtuk, azok jó fülekre találva, a skandallumot tanulsággal mindannyiónk számára lezártuk.

 A további italok elfogyasztása sem történt tartalom nélkül, mert fiatal firmatársaink megosztották velünk hagyományaink megélésével kapcsolatos, egyetemük vezetőivel kapcsolatos konfliktusaikat. Ezen sajnálatos szituációkról megállapíthatók, hogy összecsengenek akár a Miskolcon tapasztalhatókkal és kialakulásuk a legmagasabb helyről eredeztethető, általában az egyetemi kancelláriától.

Viszont a rossz hírek sem tudták jó hangulatunkat letörni, így záróra tájban ránk felfigyelő turisták érdeklődésére, bursch nótákkal távoztunk szálláshelyeink felé.